: סרוק-הרומ עדימ תכרעמל הסינכ
סיטרכהמ איה המסיסה - תואמסיס יללוחמ םיסיטרכ ילעבל
.ז.ת רפסמ
: המסיס
םיכרע ספא חלש  
(תרוקיב תרפס אלל תורפס 8) תוהז רפסמ תא שיקהל שי הסינכל
.(תרוכשמה שולת לע תספדומ) תישיאה המסיסהו
('וכו הרומה לש הלבק תועש) וז תכרעמל ןזומה עדימה
.טנרטניאב ןותנשה רתאב סרוקה תרוש תועצמאב םידימלתל רבעומ


.תובוגתו תועצה ,תולאש לבקל חמשנ
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה .תורומש תויוכזה לכ ©